Vruchtbare Kringloop deelnemer Henry Steverink uit de Achterhoek was op 5 november te gast bij het landbouwvisiedebat met minister Schouten. Het debat werd georganiseerd in Driebergen door Boerderij. Drie boeren werden uitgenodigd om een presentatie te houden voor de minister: een akkerbouwer, varkenshouder en melkveehouder. Henry Steverink gaf als melkveehouder een presentatie over mest en mineralen. Hij eindigde met de slotvraag: “Komen er bedrijfsspecifieke normen voor fosfaat en stikstof?”

Tijdens een korte presentatie legde Steverink de KringloopWijzer uit en schetste hij een beeld van zijn bedrijf. Met een intensieve bedrijfsvoering (28000 kg melk/ha) probeert hij zo efficiënt mogelijk te boeren. Steverink legde uit dat kringlooplandbouw ook goed mogelijk is met een intensief bedrijf. Zo heeft hij mais/mest afspraken met boeren in de buurt en een loonwerker. Ook is hij een samenwerking met een jongveefokker aangegaan. Door de kringloop op deze manier iets breder te trekken kan hij alsnog sluitend worden gemaakt. Dat blijkt ook uit de bedrijfsresultaten van Steverink. Met een fosfaatoverschot van -22 kg en een stikstofoverschot van 122 kg presteert zijn bedrijf beter dan het landelijk gemiddelde.

Visie
Tijdens zijn presentatie gaf Steverink aan wat hij als ondernemer nodig denkt te hebben voor de komende jaren. Waardering van consument en burger is volgens hem een erg belangrijke factor, zowel op sociaal als financieel vlak. Hier hoort ook waardering voor niet-vermarktbare diensten bij zoals biodiversiteit en landschapsonderhoud. Wat hij hoopt dat de visie van de minister zal omvatten, zijn lange termijndoelen op hoofdlijnen. De invulling van praktische zaken als wetgeving zullen daarop moeten worden aangepast. Zo kan de registratie bij samenwerking met andere agrariërs makkelijker worden gemaakt en zou de (fiscale) wetgeving simpeler en minder tegenstrijdig moeten zijn. Kennis is er wat Steverink betreft genoeg, maar het moet omgezet worden naar inzichten om kringlooplandbouw te bevorderen. Met name de studiegroepen van Vruchtbare Kringloop bevorderen deze inzichten. De presentaties van de boeren moesten eindigen met een concrete vraag voor de minister. Steverink besloot zijn presentatie dan ook met de vraag: “Komen er bedrijfsspecifieke normen voor fosfaat en stikstof?”

Bedrijfsspecifieke normen
Minister Schouten gaf aan verder te willen kijken naar de mogelijkheden met bedrijfsspecifieke normen voor fosfaat en stikstof. Tegelijkertijd betekende dit volgens haar dat wanneer bedrijven beloond worden voor goede prestaties, andere bedrijven ook gestraft worden wanneer zij juist onder de maat presteren. De minister heeft volgens eigen zeggen opdracht gegeven om uit te zoeken welke elementen nodig zijn om bedrijfsspecifieke verantwoording toe te kunnen passen.

Bekijk hier de reactie van de minister op de presentatie van Henry Steverink.