Inspiratiebijeenkomst ‘kringlooplandbouw doe je samen’ gaat online!

Binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel deden we in 5 jaar tijd volop kennis en ervaring op met goed bodembeheer, efficiëntere bedrijfsvoering en het verminderen van uitspoeling. Al die kennis is nu gebundeld op onze eigen website via een online inspiratiemarkt. Vanwege het coronavirus konden de geplande kennis- en inspiratiemiddagen op 17 en 18 maart helaas niet doorgaan. Met deze online inspiratie- en informatiemarkt willen we de waardevolle kennis van Vruchtbare Kringloop Overijssel alsnog met je delen! 

Op deze pagina vind je verschillende ‘kraampjes’. Onder elke button delen experts hun tips en kennis die je samen hebt opgedaan op het gebied van bodem, water en mest. Op deze manier hopen we je informatie aan te reiken over meer eiwit van eigen land, slimmer ruwvoer telen, mogelijkheden met smartfarming, verbeteren van de bodem, natuurinclusieve landbouw en nog veel meer.

Vruchtbare Kringloop Overijssel met 2 jaar verlengd
Wil jij jouw kennis en ervaring met kringlooplandbouw verder uit bouwen? Dan hebben we goed nieuws, want Vruchtbare Kringloop Overijssel krijgt een tweejarig vervolg!

Afgelopen jaren hebben we veel geleerd op het gebied van bedrijf, bodem en water. We konden aan de beleidsmakers, de politiek en de samenleving prachtige resultaten laten zien. Mooi dat het project verlengd wordt, zodat we verder aan de slag kunnen met vraagstukken op het gebied van klimaat, biodiversiteit en broeikasgassenuitstoot. In het volgende studieseizoen kijken we goed naar jullie verwachtingen, de kennisbehoefte en individuele interesses.

Lees meer

“Het is naar mijn mening voor iedere veehouder van belang om zoveel mogelijk melk en/of vlees uit gezond ruwvoer te produceren en zo min mogelijk voer aan te kopen.”  Wim Jaspers, ruwvoerspecialist.

Lees meer

De BedrijfsWaterWijzer is een model dat per perceel het risico van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat in kaart breng. De KringloopWijzer is de basis voor gegevens van het boerenbedrijf. Gezamenlijk geven ze veehouders veel inzicht.

Lees meer

Met preciezer werken kan zowel de opbrengst als de mestbenutting op mais- en grasland worden verbeterd, en daarmee ook het rendement.

Lees meer

Het project Boeren voor Drinkwater richt zich op de vermindering van uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater tot de norm én tegelijkertijd een verbeterd economisch bedrijfsresultaat voor de deelnemende agrariër.

Lees meer

Ik hoop u te informeren over kringlooplandbouw en deel via deze digitale weg een aantal handreikingen. Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Lees meer

Hoe krijg je als veehouder het gewenste eiwitgehalte en benutbaarheid in de graskuil? Het is van belang om straks het maaimoment te kiezen dat past bij de bemesting die is uitgevoerd.

Lees meer

Nog zoekende hoe je natuurinclusieve landbouw kan aanpakken en toepassen op je eigen bedrijf? Met Natuurlijk Kapitaal ondersteunen we boeren bij die zoektocht door inspiratie en informatie te delen!”

Lees meer

Boeren zouden 70 tot 80 procent van het voer kunnen telen op het eigen bedrijf en het overige kunnen aankopen. Daarvoor moet je wel goed kunnen telen.

Lees meer

U wilt uw agrarisch beroep goed kunnen uitoefenen. Water is daarbij van cruciaal belang: niet te veel en niet te weinig water op de juiste momenten en water van goede kwaliteit, is daarbij van groot belang. De waterschappen proberen dit zo goed mogelijk te regelen.

Lees meer

Binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel hebben we gebruik gemaakt van de Nitraat App van Deltares om nitraatuitspoeling te meten. Er zijn 1000 metingen gedaan door de deelnemers, de eerste resultaten zijn hoopgevend.

Lees meer

Agrariërs in Overijssel kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren.

Lees meer