U wilt uw agrarisch beroep goed kunnen uitoefenen. Water is daarbij van cruciaal belang: niet te veel en niet te weinig water op de juiste momenten en water van goede kwaliteit, is daarbij van groot belang. De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen proberen dit zo goed mogelijk te regelen. Samenwerking met u vinden de waterschappen daarbij erg belangrijk: waterschappen willen doelen verbinden en realiseren op het gebied van landbouw en water.

Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB) staan algemene milieuregels die gelden voor activiteiten die boeren en tuinders op hun bedrijf kunnen uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het opslaan van producten, het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen (GBM), het schoonmaken van machines en het huisvesten van dieren. De regels zijn onder andere bedoeld om vervuiling van water, bodem en lucht tegen te gaan. Ook zijn er normen voor geur en geluid opgenomen.
Hieronder worden een aantal activiteiten toegelicht, waar nog veel winst te behalen valt voor de waterkwaliteit. Een aantal maatregelen betreft (flinke) investeringen, andere zijn zeer praktisch ingestoken en is met goede boerenpraktijk realiseerbaar.
Voor bepaalde maatregelen kunt u momenteel subsidie aanvragen.

Bekijk de subsidiemogelijkheden
  • (Spuit)machines reinigen op het erf

Hoe voorkomen we het afstromen van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater bij het schoonmaken van spuitmachines?

In de praktijk blijkt dat veel (spuit)machines op het erf worden schoongemaakt. Door bijvoorbeeld het spoelen van veldspuiten, poot- en of zaaimachines en lege verpakkingen op het erf, kunnen er resten van gewasbestrijdingsmiddelen in het riool of de sloot terecht komen. Een probleem dat de kwaliteit van het oppervlaktewater èn het behoud van middelen bedreigt.

Als middelen in te hoge concentraties in oppervlaktewater (blijven) voorkomen, kunnen ze verboden worden waardoor middelen uit de handel verdwijnen.

Samen met agrarische ondernemers willen we deze afvalwaterstroom met gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater beëindigen. Een goede oplossing is een wasplaats met een (biologische) zuivering. Hoe een GBM-wasplaats kan worden aangelegd staat in dit filmpje. Voor het aanleggen van een GBM-wasplaats is subsidie beschikbaar (zie DAW).

Wilt u meer weten over de GBM-wasplaats op uw bedrijf of bent u van plan een wasplaats aan te leggen, neem dan contact op met René Gerritsen (WDODelta 088 233 15 74) of Roel Koekoek (Vechtstromen 088 220 32 97).

  • Erfafspoeling veehouderij

Op boerenerven blijft het afstromen van percolaat, perssappen en mest een belangrijk aandachtspunt. Met eenvoudige praktische ingrepen is al veel te bereiken. Bekijk hier een filmpje over erfafspoeling.

  • Waterafvoerende greppels op het perceel

Het aanleggen van greppels om bij hevige regenval water van het perceel af te voeren staat ter discussie wegens mogelijke emissies van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Vanuit de Nitraatrichtlijn is een ondernemer in 2021 verplicht om directe afspoeling van het perceel zoveel mogelijk te voorkomen. Aan de andere kant is een goede perceelontwatering en de mogelijkheden om greppels aan te leggen juist wenselijk, gezien de toenemende kans op hevige buien. Greppels kunnen het beste vooraf worden aangelegd om bij calamiteiten het overtollige water gecontroleerd af te kunnen voeren. Bij ingrijpen na een calamiteit stroomt alle fijne slib met de daaraan gebonden elementen ongecontroleerd en direct de sloot in. De vraag is hoe je emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomt terwijl er bij calamiteiten toch afvoer kan zijn. Meer informatie is te vinden in de brochure ‘perceelsemissie in de hand‘, de ‘factsheet perceelemissie‘ en het filmpje.

Bij een goede aanleg van greppels wordt de afvoer van nutriënten en resten gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater geminimaliseerd.