Vruchtbare Kringloop Overijssel werkt samen met het Enschedese bedrijf DynaLynx aan het project ‘Advies en monitoring mestaanwending’. Dit en vorig jaar is tijdens veldproeven mest uitgereden onder gunstige en minder gunstige weersomstandigheden. Ook is getest wat het toevoegen van water met de mest doet. Daaruit blijkt dat water aan mest toevoegen een positief effect op de gewasopbrengst kan hebben, dat mede afhankelijk is van de weersomstandigheden.

Met behulp van doorstroommeters en NIRS (Nabij-infrarood spectroscopie) apparatuur is real time de hoeveelheid, de samenstelling en de plaats van toediening van mest gemonitord. Met een mobiele app werd vervolgens een advies voor het juiste moment van uitrijden gegeven, en kon tijdens het uitrijden en achteraf het uitrijdmoment worden gevolgd. Door het gebruik van de doorstroommeters kon ook de mengverhouding van water en mest worden bepaald.

Links het advies voor het juiste uitrijdmoment van mest (rood ongunstig, groen gunstig); rechts een beeld van de monitoring van het uitrijden inclusief weergave van de mengverhouding water en mest en de gehalten aan fosfaat, stikstof en kali.

Veldproeven

De veldproeven zijn uitgevoerd bij twee melkveehouderijen in Twente en het uitrijden is gedaan door een lokale loonwerker. Er is uitgereden op verschillende momenten op een afgekaderd deel van het veld waarbij het veld logisch is opgedeeld in vier stroken. Vervolgens is er gemaaid en gewogen en zijn de opbrengstverschillen in kaart gebracht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen bemesten met en zonder water bij gunstige en ongunstige weersomstandigheden.

Resultaten weersafhankelijk 

De veldproeven laten zien dat water aan mest toevoegen een positief effect kan hebben op de gewasopbrengst, maar dat het verschil tussen wel of geen water toevoegen kleiner wordt naarmate de weersomstandigheden slechter zijn. Ook zijn er redelijk consistente aanwijzingen dat uitrijden bij gunstige weersomstandigheden een betere gewasopbrengst als resultaat geeft. De op wetenschappelijke berekeningen gebaseerde uitrijdadviesmodule is een geschikte tool om het juiste moment van uitrijden te bepalen.

Bemesting optimaliseren

Het monitoren van het uitrijden van mest is nuttig voor de melkveehouder. In de praktijk zal deze service door de loonwerker worden verstrekt, zo is de mening van deelnemers. Het bepalen van de samenstelling vóóraf geeft goede aanknopingspunten voor plaats specifiek bemesten op basis van nutriënten. Wordt dit gecombineerd met beschikbare perceelinformatie, bijvoorbeeld afkomstig van het internet of van de trekker terminal, dan kan hiermee het bemesten worden geoptimaliseerd.

Meer informatie

In Eindrapport ‘Advies en monitoring mestaanwending’ zijn uitvoering en resultaten van het onderzoek uitgebreid beschreven.