Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat een kuub drijfmest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het gehalte in de bodem op peil te houden? Mestanalyse geeft antwoord op deze vragen voor zowel vaste- als drijfmest.

De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf. Wanneer u uitgaat van gemiddelde gehaltes kan het nutriëntenaanbod verkeerd worden ingeschat. De kans dat dit negatieve gevolgen heeft voor uw opbrengsten is groot. Zoals ruwvoer een belangrijk aandeel van het rantsoen voor de koeien is, zo is mest een belangrijke aandeel van het rantsoen voor de bodem. Het is daarom essentieel om te weten wát u precies bemest. Naast stikstof (N) en fosfaat (P) is bijvoorbeeld ook kali (K) een belangrijk nutriënt in mest. Oorzaken van de verschillen zijn:

  • Verschillen in rantsoen
  • De hoeveelheid spoelwater
  • De minerale samenstelling van diervoeders
  • De samenstelling van de veestapel

Belang van mestanalyse
De behoefte verschilt per perceel. Het is verstandig om niet op elk perceel dezelfde bemesting toe te passen. Uitgekiende bemesting op basis van mestanalyse helpt uw opbrengsten te verhogen.

Steeds meer boeren vinden het belangrijk om de mineralenkringloop in beeld te hebben. Niet meer zomaar wat bemesten, op alle percelen hetzelfde. De ruimte om te bemesten neemt vanwege wetgeving af, en gehaltes ruw eiwit in de kuilen dalen. Hierdoor zien steeds meer ondernemers het belang van mestanalyse.

Mestanalysepakket
Eurofins Agro heeft speciale pakketten voor mestanalyse. Ondernemers kunnen hiermee op elk moment, het moment dat hen het beste uitkomt een monster nemen van de mest. Belangrijk is dat de mestopslag goed gemixt wordt voor monstername. Vervolgens kan het mestmonster met het pakketje per post worden verstuurd.

De pakketjes bestaan uit een orderformulier, instructies, een verzenddoos en fles. Wilt u ook één of meerdere van deze pakketjes in huis hebben voor monstername? Klik dan hier en vraag de pakketjes aan. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice via klantenservice@eurofins-agro.com of 088 – 876 10 10.  Adres:  Eurofins Agro, Binnenhaven 5, 6709 PD   Wageningen.

Als u bij het aanvragen aangeeft dat u deelnemer van Vruchtbare Kringloop Overijssel bent, ontvangt u een korting van €4,-op dit onderzoek.