Mais in delen bemesten in plaats van alles in een keer. In de demo ‘Gedeelde bemesting op maisland’ werd onderzocht of gedeelde bemesting zorgt voor optimale en efficiënte benutting van nutriënten. De demo is in 2021 uitgevoerd bij acht VKO-deelnemers en werd begeleid door expert Herman Krebbers van Delphy. “Efficiënt minder bemesten is niet alleen voordelig op het perceel, maar ook in de portemonnee”, aldus Krebbers.

Voorkom dat je onnodig veel bemest in mais met gedeelde bemesting. “Met gedeelde bemesting geef je niet alle mest in een keer, maar deel je het op in een basisgift van 60% en wanneer nodig een aanvullende gift”, vertelt Krebbers. “Op het perceel van melkveehouder Jan Willem Schoorlemmer bestond de basisgift uit 25 kuub drijfmest per hectare. Daarnaast hebben we een perceel met een reguliere gift van 45 kuub drijfmest per hectare.”

Bijsturen met bemesting

Hoeveel stikstof door de mais is opgenomen, bepaald of het gewas nog een extra gift benodigd in juni. “De doseringen aan bijbemesting worden berekend op basis van bodem en bladmonsteranalyses. Op de demovelden van VKO varieerden de extra gift van 0-140 kg stikstof per hectare. Het verschil wordt naast bodemverschillen, ook door stikstofuitspoeling veroorzaakt door veel neerslag in mei en juni.” Lees en zie in dit artikel met video het verloop van het spaakwielbemesten!

Resultaten maisoogst 2021

“Uit de demo bleek dat het perceel met precisiebemesting en het perceel met reguliere bemesting evenveel opbrachten aan mais”, stelt Krebbers. “De totale dosering stikstof inclusief bijbemesting kwam op 180-225 kg stikstof per hectare.” Door de vele neerslag is extra bemest wat resulteert in meer kg mest per kuub mais op het perceel met spaakwielbemester. Daarnaast is een groot verschil te zien in opbrengst per perceel. Krebbers: “Het ene perceel bracht met spaakwielbemesting 15 ton droge stof aan mais op en het andere perceel 23 ton. Het verschil wordt veroorzaakt door andere grondsoorten, bodemkwaliteit en bodemvocht.”

Ervaring Jan Willem Schoorlemmer

Een van de deelnemers aan de demo is melkveehouder Jan Willem Schoorlemmer. Hij vertelt: “De demo heeft mij veel geleerd. Zo kwam naar voren dat de opbrengst niet veel verschilde tussen reguliere bemesting en gedeelde bemesting. Wel bespaar je eigenlijk met gedeelde bemesting 20 kuub mest op je eerste bemesting in mais. Dit kun je extra inzetten op grasland, wat weer zorgt voor een hogere eiwitopbrengst. Daarnaast is mais een uitspoelinggevoelig gewas. Het voordeel is dat door bij de eerste bemesting minder te geven, logischerwijs ook minder kan uitspoelen. Met een bijbemesting stuur je dit vervolgens weer bij.”

Onderzoek met potentie

De eenjarige demo van VKO biedt volgens Krebbers veel potentie. “Voor maistelers zou het beter afstemmen van bemesting op opbrengstniveau en mestgehalten al een goede stap zijn. Zoals nu ook in de akkerbouw al gedaan wordt. Hiermee verkrijg je ook een verbetering aan rendement”, aldus Krebbers. Ook Schoorlemmer ziet de potentie: “Het liefst zou ik gedeelde bemesting meerdere jaren achterelkaar willen toepassen om ook te onderzoeken hoe het met droge omstandigheden zijn werk doet.”