Tijdens de regiobijeenkomst op 19 februari vertelde Berry Bergman van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), ook namens  de Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel over de relatie tussen het waterschap en de agrarische ondernemer: “De bodem is onze gemeenschappelijke deler.”

Als waterschap en agrariërs samen optrekken, zijn er volop winstkansen: verduurzaming van de landbouw, versterking van de natuur, aantrekkelijker maken van landschap en inspelen op klimaatverandering. Zowel het waterschap als de boeren hebben met de gevolgen te maken van de hogere temperaturen en extremer weer, zowel natter als droger. “De bodem is onze gemeenschappelijke deler, daar vinden we elkaar. Betere prestaties van de boer zorgen ook voor een beter milieu. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Een aanwezige deelt haar zorg dat de landbouw harder aangepakt wordt als vervuilers van water dan inwoners in het stedelijk gebied. Iemand uit de zaal vult aan: “Verbeterpunten zijn er en daar gaan we mee bezig, maar het mag wel gezegd worden dat we het niet zo slecht doen, gezien de belasting op het landelijk gebied.”  Bergman geeft aan dat werken aan bedrijfsprestaties en milieu prima samen gaan.

Miljoeneninvestering in agrarisch waterbeheer

Vanaf 2013 werken het waterschap en LTO samen aan waterkwaliteit. Dat gebeurt door middel van Delta Agrarisch Waterbeheer (DAW). Provincie Overijssel investeert 2,8 miljoen in agrarisch waterbeheer en is deels via subsidies beschikbaar. Bergman doet namens de drie waterschappen een oproep om concrete ideeën in te leveren voor besteding van het geld. Boeren komen in aanmerking voor DAW-subsidies als ze initiatieven ontwikkelen voor beter agrarisch waterbeheer.

Specifieke aanpak

Een aanwezige deelnemer uit Holten gaf het advies om gebieden gericht aan te pakken. “Kijk waar de echte problemen zitten ga daar investeren. Niet overal, ook waar de nitraatuitspoeling net boven de normering uitkomt.” Bergman reageert: “We willen met DAW een slag maken door verder in te zoomen op een gebied en daar specifiek op in te zetten. Werken aan bewustwording kan overal en het nemen van eenvoudige maatregelen zou ik ook vooral doen.”