Vruchtbare Kringloop start samen met FrieslandCampina een kennisgroep ’Melk & Klimaat’. Hoe groot zijn de emissies van methaan en lachgas, waar vinden ze plaats en hoe kunnen we die, bedrijfsspecifiek, zo efficiënt mogelijk verminderen? Met die vragen willen we met een groep melkveehouders aan de slag. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden.

Klimaatverandering is het belangrijkste internationale milieuthema voor de toekomst. Niet alleen overheden, maar ook marktpartijen en consumenten stellen daarom steeds meer eisen aan de uitstoot van broeikasgassen. Die eisen gaan ook  de melkveehouderij raken. Veehouderij onderscheidt zich door de uitstoot van twee belangrijke broeikasgassen: methaan en lachgas . In de kennisgroep Melk & Klimaat willen we hier verder op ingaan en kijken naar bedrijfsspecifieke maatregelen om emissies te verminderen. De kennisgroep  ‘Melk en Klimaat’  die VKO en FrieslandCampina willen oprichten bestaat uit  maximal 12 ondernemers. De kennisgroep komt vier keer bij elkaar.

Klimaatdoelstellingen

De Duurzame Zuivelketen heeft als doel gesteld dat de melkveehouderij in 2020 klimaatneutraal gegroeid is ten opzichte van 2010 en de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 20% is gedaald. Met de groei van de melkveehouderij betekent dit er een grote inspanning geleverd moet worden om de doelen te halen.

Verbeterplan voor uw bedrijf

Het onderwerp klimaat sluit goed aan bij het thema van Vruchtbare Kringloop: reductie van milieubelasting door het sluiten van kringlopen.  Het sluiten van de fosfaat- en stikstofkringloop door het vergroten van de nutriëntbenutting, kan ook leiden tot vermindering van de emissies van broeikasgassen per kilogram melk. Dat willen we graag laten zien. En we willen verkennen hoe we effectief op vermindering van broeikasgassen kunnen sturen. Ook duurzame energieproductie hoort hierbij. Per bedrijf gaan we concrete verbeterplannen opstellen. De resultaten van deze verkenning helpen de zuivelketen om aan dit onderwerp praktisch invulling te geven.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het thema klimaat, wilt u weten welke uitstoot van broeikasgassen uw bedrijf heeft en wilt u een verbeterplan voor uw eigen bedrijf? Meld u dan snel aan! U kunt een mail sturen naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl of bel naar 088-888 66 77 en meld u aan bij Elsbeth Veltink.

We zien uit naar uw aanmelding,

Arnoud Smit (FrieslandCampina)

Bert Muller (Vruchtbare Kringloop Overijssel)