Woensdag 25 september vond een veldbijeenkomst plaats op het demoveld in Schalkhaar. Ruim 80 bezoekers, waaronder studenten van Landstede, bezochten het demoveld Bewust Bodembeheer Salland. Veehouders, akkerbouwers, loonwerkers en teeltdeskundigen werken hier samen aan een praktijkproef bodemvruchtbaarheid.

Experts vertelden over de resultaten die inmiddels zijn behaald. “Het gaat niet om de mais, maar om de bodem.” Door middel van bodemscannen, verschillende teelt- en bemestingsmethoden en het werken met bacteriën(Bokashi) wordt gekeken wat het resultaat is op het watervasthoudend vermogen en de gewasopbrengst. Onderwerpen waren onkruidbestrijding, onderzaai, nazaai, ruitzaai, wisselteelt, vanggewas en bemesting. Belangrijke onderwerpen, want voor veehouders is de bodem is de aorta van de bedrijfsvoering.

Striptill

Een relatief nieuw begrip in de maisteelt is striptill. Een van de experts gaf een toelichting: “Bij striptill wordt enkel de strook grond bewerkt waar de maïs gezaaid wordt. Striptill wordt nog niet op grote schaal toegepast, maar kan ook in Nederland potentie hebben.”

Bekijk hieronder een filmpje van de demomiddag in Salland!

Ervaringen delen
De aanwezigen waren positief over de veldbijeenkomst. “Altijd goed om van experts met de laatste weetjes te horen en met collega’s ervaringen te delen. We hebben toch te maken met nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld de verplichting om een vanggewas te zaaien onder mais,” vond een aanwezige. Een andere melkveehouder gaf aan het waardevol te vinden om vanuit de praktijk te horen welke voor- en nadelen aan verschillende teelt- en bemestingsmethodes zitten. “Voor mij is het nieuw dat je onderzaai als voedergewas kunt gebruiken, dat vond ik wel een eye-opener waarin ik voor mijn eigen bedrijf kansen zie. Schijnbaar is winterrogge een gezond gewas voor de bodemkwaliteit”. Een andere aanwezige zei: “Ik was heel benieuwd naar de machines die werden getoond. De graslandwoeler, de onderzaaimachine en de mechanische onkruidbestrijding zijn min of meer nieuw voor mij. Mooi dat we daar naar konden kijken en een toelichting kregen wanneer en waarvoor die machines het beste ingezet kunnen worden.”

Tips

Enkele tips die werden gegeven:

  • Werk aan organische stof in de bodem, dat zorgt voor een goed losse bouwvoor, Organische stof is het voedsel voor het bodemleven en houdt de grond vruchtbaar, verbetert beworteling, bodemstructuur en watervasthoudend vermogen.
  • Graan is een gezond gewas voor de bodem. Je kunt ook begin mei gras klaver onderzaaien om bodemvruchtbaarheid goed te houden.
  • Een akkerrand is een must voor biodiversiteit. Een hectare akkerrand langs een watergang levert ongeveer net zoveel euro op als mais. Plus dat het voor flora en fauna ideaal is, insecten en vlinders en vogels komen dan vanzelf.
  • Een graslandwoeler maakt bodem beter bewortelbaar, heft bodemverdichting en storende lagen op.