Meer dan de helft van de Vruchtbare Kringloop melkveehouders in Overijssel voldoet al aan de eisen van grondgebondenheid. Uit vier jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel blijkt dat zij grote stappen zetten richting een schoner milieu. Gerjan Hilhorst, analist en onderzoeker bij Wageningen University & Research: “Door het verminderen van mineralenverliezen scoren ze goed op het gebied van kringlooplandbouw, bodembenutting en klimaatdoelen. Een compliment voor de Overijsselse melkveehouders.”

Binnen het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) werken nu 430 deelnemers aan het beperken van mineralenverliezen, waardoor minder aanvoer van buiten het bedrijf nodig is. Via de KringloopWijzer onderbouwen de VKO-deelnemers cijfermatig dat zij het stikstofbodemoverschot en broeikasgasuitstoot verlagen. Via studiegroepen, experimenten en demovelden worden melkveehouders geïnspireerd zo efficiënt mogelijk melk te produceren en het effect op het milieu te beperken. Mét resultaat, blijkt uit de analyse van de Wageningen University & Research. “Het stikstofbodemoverschot daalt elk jaar en daarmee ook het risico op nitraatuitspoeling. De hogere bodembenutting betekent dat de mest beter wordt benut”, aldus Hilhorst. “De broeikasgasuitstoot is gedaald door het houden van minder jongvee, het verhogen van de melkproductie per koe en het beter benutten van het geteelde ruwvoer. Vanwege de mestwetgeving en het verlagen van de fosfaatexcretie kan aan het gewas niet voldoende fosfaat worden gegeven voor evenwichtsbemesting.”

53 procent VKO-deelnemers is al grondgebonden
In 2040 moet de gehele melkveesector grondgebonden zijn. Dat betekent dat minimaal 65 procent van het eiwit in het voer komt van eigen grond of uit de buurt en per 10 koeien moet een bedrijf 1 hectare beweidbaar gras beschikbaar hebben. Uit de analyse blijkt dat meer dan 53 procent van de VKO-deelnemers nu al aan de eiwitnorm voldoet. Een kwart kan met eenvoudige aanpassingen – door bijvoorbeeld verlaging van de eiwitopname of verhoging van de grasopbrengst – de norm ook halen.

Maatregelen in de vingers krijgen
Projectleider Bert Muller: “Prima om bevestigd te zien dat deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Overijssel voorop lopen met kringlooplandbouw. Door deze resultaten te delen, hopen we meer melkveehouders te inspireren mee te doen. Zo laten we als sector zien dat we maatregelen ontdekken en toepassen die goed zijn voor het rendement en het milieu, maar niet ten koste hoeven te gaan van de bedrijfsontwikkeling.”

Meer informatie

Factsheet 2018 Vruchtbare Kringloop Overijssel

Presentatie Gerjan Hilhorst VKO regiobijeenkomsten 2018

Adviesrapport van de commissie grondgebondenheid

Filmpje grondgebondenheid van de Duurzame Zuivelketen

Rapport ‘Nederland als koploper in Kringlooplandbouw’