Overijsselse melkveehouders hebben afgelopen drie jaar grote stappen gezet richting een schoner milieu. Zij hebben op bedrijfsniveau maatregelen genomen die goed zijn voor de eigen bedrijfsprestaties én voor maatschappelijke opgaven op het gebied van bodem, water en lucht. Dat blijkt uit de positieve resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Inmiddels nemen 430 Overijsselse melkveehouders deel aan het project, dat in 2015 van start ging. Zij tonen aan dat dankzij goed management ze hun bedrijfsresultaten kunnen verbeteren en belangrijke stappen zetten richting een betere bodembenutting en een betere lucht-, grond- en drinkwaterkwaliteit. Dat doen zij niet alleen om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook omdat de zuivelafnemers steeds vaker kijken naar de ‘carbon footprint’ van producten.

Maatregelen

Vruchtbare kringloop richt zich op de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het milieu komt te verminderen. Door het sluiten van mineralenkringlopen maken melkveehouders hun bedrijf toekomstproof. Via excursies, demovelden en studiegroepen wisselen deelnemende melkveehouders kennis en ervaringen uit. De meest effectieve maatregelen die de Overijsselse veehouders namen, waren het verhogen van eigen ruwvoeropbrengsten, efficiënter bemesten, het aanhouden van minder jongvee en het optimaliseren van de voerefficiëntie.

Resultaten

De resultaten zijn niet gering. Door het aanpakken van de bodemstructuur en hun bemestingsplan zijn de deelnemers er in geslaagd om per hectare extra melk te produceren met een groter aandeel voer van eigen land. Daardoor hoeft minder krachtvoer aangekocht te worden. Door een betere benutting van meststoffen zijn de stikstof- en fosfaatoverschotten kleiner geworden. Dankzij verhoging van de voerefficiëntie is een licht positief effect te zien op de broeikasgasuitstoot. De melkveehouders die deelnemen aan het project Vruchtbare Kringloop Overijssel laten zien dat werken aan bedrijfsprestaties, grondwaterkwaliteit en klimaat prima samen gaan.

Downloads

-Het volledige rapport met resultaten
-Een factsheet met een samenvatting van de resultaten