De Overijsselse melkveebedrijven in het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) hebben minder RE in het krachtvoer en doen meer aan beweiding. De deelnemers anticiperen goed op de droogte, onder andere door het gebruik van minder kunstmest. Dat blijkt uit de resultaten van 6 jaar VKO. Projectleider Michaela van Leeuwen: “Optimistische resultaten, de deelnemers zijn goed bezig. Het nog beter benutten van het eigen ruwvoer wordt de komende tijd onze uitdaging.”

Aan de slag met ammoniakemissie

WUR-onderzoeker Gerjan Hilhorst analyseerde van 247 melkveebedrijven die deelnemen aan Vruchtbare Kringloop Overijssel de KringloopWijzers. Uit de analyse blijkt onder meer dat de Overijsselse bedrijven door zijn blijven groeien wat betreft oppervlakte en omvang. Er is in 2019 2 procent meer melk geleverd ten opzichte van het jaar daarvoor, ziet Hilhorst. “Per ton kg melk is de ammoniakemissie in 2018 en 2019 gelijk gebleven. Door de groei van de bedrijven, is de totale emissie per bedrijf wel gestegen. Melkveehouders zouden meer moeten sturen met het rantsoen om de emissie verder te beperken.”

RE-gehalte in het rantsoen te hoog

Er zijn meerdere mogelijkheden voor melkveehouders om de ammoniakemissie te verlagen. Hilhorst ziet dat de VKO-deelnemers daar ook al actief mee zijn. “Het aantal stuks jongvee is flink gedaald maar meer energie en minder RE in het rantsoen is belangrijk. Ik zie dat er in 2019 minder RE via krachtvoer is ingezet, dat is een compliment waard.” Het gras heeft de laatste jaren een hoger RE-gehalte waardoor het een uitdaging wordt om dat eiwit goed te benutten. Het aandeel mais in het rantsoen is volgens Hilhorst vanwege de derogatienorm 80-20 gedaald van 30% in 2014 naar 23% in 2019, terwijl de energie in maïs juist nodig is om het eiwit in gras goed te benutten. Hilhorst: “Een energierijker product oogsten kan door te gaan voor maiskolvenschroot (MKS) in plaats van snijmais. In combinatie met gras niet te jong oogsten kan dat bijdragen aan minder ammoniakemissie.”

Meer beweiding

VKO draagt bij aan de bewustwording over beweiding, het aantal weidebedrijven is sinds 2014 met 16% toegenomen blijkt uit de KringloopWijzers. Naast dat beweiding goed is voor het imago, draagt het ook bij aan de vermindering van ammoniakuitstoot. Hilhorst: “Gemiddeld wordt er 877 uur beweid door de deelnemers, een stijging van 4% ten opzichte van 2014. Ik hoop dat het hier niet bij blijft.” Ook ziet Hilhorst dat deelnemers minder kunstmest inzetten: op grasland van 155 kg stikstof/ha in 2014 naar 128 kg stikstof/ha in 2019. De deelnemers hebben hiermee goed geanticipeerd op de droogte. Meer deelnemers kiezen tegenwoordig voor het verdunnen van mest.  “Verdunnen van mest zorgt voor betere benutting van de nutriënten omdat ze beter door de grond worden opgenomen en er minder emissie is. Zo blijven de nutriënten in het bedrijfssysteem en kan er via voer melk van worden geproduceerd.”

Eiwit van eigen land

Vanaf 2025 moet 65 procent van het eiwit van eigen land of uit de regio komen. Gemiddeld over de jaren 2017-2019 voldoet 36 procent van de VKO-deelnemers aan de norm, nog eens 32 procent haalt de norm bijna. Hierbij is ervan uitgegaan dat alle aankoop van ruwvoer uit de regio komt. Het aandeel bedrijven dat aan de norm voldoet is lager dan in voorgaande jaren, aldus Hilhorst. “Door de droogte zijn de laatste twee jaren de gewasopbrengsten laag waardoor het aandeel eiwit dat op het eigen land wordt geteeld ook daalt.”

Meer informatie

Met Vruchtbare Kringloop Overijssel werken melkveehouders actief aan een betere bodem en waterkwaliteit en een efficiëntere bedrijfsvoering. Kennis doe je op via kennis- of studiegroepen, tijdens demonstraties en bijeenkomsten. Meer weten? Neem dan contact op met projectleider Michaela van Leeuwen via m. 06-51259725 of email mavleeuwen@ltonoord.nl