Eiwit van eigen land (EEL) is één van de duurzaamheidskenmerken van de sector. Het raakt veel bedrijfsonderdelen en is ook financieel van belang. Binnen Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland zien we grote verschillen tussen de bedrijven met dezelfde intensiteit. Waardoor worden die verschillen veroorzaakt? Wat zijn de kenmerken van bedrijven die goed scoren op EEL?

Bedrijven met een hoog aandeel eiwit van eigen land…

  • .. realiseren een hoge graslandopbrengst
  • .. hebben daardoor een laag stikstofbodemoverschot en een negatief fosfaatbodemoverschot
  • .. hebben veel vers gras en graskuil in het rantsoen
  • .. krijgen veel weidegras in de koe
  • .. hebben een groot areaal grasland
  • .. voeren weinig krachtvoer
  • .. hebben een laag RE gehalte in het krachtvoer
  • .. hebben weinig jongvee
  • .. hebben dezelfde RE/VEM in het rantsoen als bedrijven met een laag aandeel
  • .. hebben geen verschil in ammoniak en broeikas- gasemissie t.o.v. bedrijven met een laag aandeel

Deze kenmerken gelden voor bedrijven met een intensiteit van 16.000-18.000 kg melk per hectare. Meer eiwit eigen land is krachtvoer uit het rantsoen en gras erin waarbij de totale eiwitopname lager wordt en in elk geval niet mag stijgen.

Hoe verhoog je % eiwit van eigen land?

Verhogen eiwitopbrengst: Verlagen eiwit opname: Verhogen eiwitbenutting:
• Hoge benutting van de bemesting (water bij de mest)
• Goed grasland- en bodembeheer
• Klaver in grasland of andere eiwitgewassen telen
• Eiwitgehalte graskuil afstemmen op het rantsoen
• Verlagen eiwitniveau in het rantsoen
• Minder eiwit met krachtvoer voeren
• Oudere koeien en minder (jong)vee
• Goede kwaliteit gewas oogsten (DVE/OEB)
• Goed in- en uitkuilmanagement
• Optimaliseren beweiding
• Optimaliseren rantsoensamenstelling
• MKS/CCM i.p.v. snijmaïs