Tijdens de studiegroepbijeenkomst op het bedrijf van Jan-Bart Wessels in Notter bespraken begin juli tweedejaars VKO-deelnemers het bedrijfsbodem en –waterplan. Onder begeleiding van bodemexpert Jan van Berkum werden proefboringen verricht om de bodem van dichtbij te bekijken.

Het bedrijfsbodem en –waterplan van gastbedrijf Wessels is opgesteld door Van Berkum van Aequator. Dit plan is gericht op het verbeteren van het bodemrendement van het perceel waar de melkveehouder problemen mee heeft. Het plan bevat maatregelen die door een specialist worden geadviseerd, zoals aanpassingen in bodembewerking, bemesting, gewaskeuze en watermanagement.

Nat weiland

Het perceel dat tijdens deze studiegroepbijeenkomst centraal staat, ligt in het beekdal van de Regge. Door de lage ligging staat de weide in de winter regelmatig lange tijd blank. Daardoor kan de melkveehouder pas laat het weiland op in het voorjaar. “We willen ervoor zorgen dat het water sneller weg kan,” verklaart de gastheer.

De bijeenkomst begint in de huiskamer met het bespreken van de situatie en het bekijken van verschillende kaarten zoals diepte- en bodemkaarten. Vervolgens gaat de groep met Van Berkum het land op om op een zestal plekken proefboringen uit te voeren.

Drainage

Om de afwatering te verbeteren, wordt aangeraden om drainage aan te leggen. In 2013 is al door Wessels een drainage gelegd in een gedempte sloot, maar er mogen van de expert op 60 a 70 centimeter diepte nog een paar bij in. In verband met het hoge waterpeil in de sloot, is het belangrijk om goed op de diepte van drainage te letten. In verband met de draagkracht van de bodem wordt verder aangeraden om mest met sleepslangen uit te rijden.

Bodemsoorten  

Wat opvalt is dat er veel verschillende bodemsoorten op het kleine oppervlak terug te vinden zijn. Op één plek zelfs elke 10 centimeter. Tijdens het boren komen de deelnemers naast leem, klei, humusrijke grond en (blauwig)zandgrond ook een laag veen tegen. “Hoe oud zou dit wel niet zijn?” VKO-deelnemer Terry Heuven heeft riviergrond in zijn handen waarin stukjes hout en riet te herkennen zijn. Het onderwerp trekt hem wel, vertelt hij. “In de bodem ligt onze geschiedenis en onze toekomst. Ik vind het mooi om te horen hoe door natuurlijke of menselijke invloeden een landschap is ontstaan.” Voor de bedrijfsvoering is de bodem erg belangrijk, volgens deze deelnemer. “De grond vormt de basis van onze bedrijven. Daar moeten we goed mee omgaan als we daar nu en in de toekomst onze producten op willen verbouwen.”

Bodemkwaliteit

Bij VKO krijgen de deelnemers tools aangereikt die op het bedrijf kunnen worden gebruikt om een gezondere bodem realiseren. Want een hoge bodemkwaliteit zorgt onder andere voor een betere benutting van mineralen, meer bodemleven en goede opbrengsten.

Meer lezen?

Over het bedrijfbodem en -waterplan van Wessels verscheen eerder dit artikel.