Project Vruchtbare Kringloop Overijssel(VKO) gaat door. De financiering voor de komende drie jaar is rond. Dat is mooi want de deelnemers van het eerste uur willen graag verder. Melkveehouders die nog niet meedoen, kunnen zich aansluiten. ‘Bij VKO draait het vooral om het delen van kennis en het verzamelen van data’, vertelt Elsbeth Veltink van Projecten LTO Noord. Ze is nauw betrokken bij de uitvoering van het project.

Kringlooplandbouw is de basis van een duurzame toekomst

In diverse regio’s van het land zijn de afgelopen jaren projecten Vruchtbare Kringloop gestart. Het sluiten van kringlopen is daarbij steeds het centrale thema. ‘Kringlooplandbouw is de basis van een duurzame toekomst voor onze sector’, stelt Roelof Coster. Hij heeft in IJhorst (Ov.) een bedrijf met melkvee, rosé kalveren, akkerbouw en een loonwerktak. Coster is sinds enige maanden regiobestuurder bij LTO Noord, en bestuurlijk trekker van project VKO. Naast LTO Noord zijn andere partners binnen VKO: Agrifirm, ForFarmers, Rabobank, de Waterschappen en Provincie Overijssel.

Binnen project Vruchtbare Kringloop werken melkveehouders aan het vergroten van de mineralenefficiëntie en het langs die weg versterken van de technische en financiële resultaten van hun bedrijf. De KringloopWijzer is daarbij een belangrijk instrument. Op demovelden proberen boeren nieuwe teeltmethoden van voedergewassen uit, en doen ze ervaring op met nieuwe technieken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met loonwerkers, onderwijs en onderzoekers.

400 melkveehouders

VKO startte eind 2015. Het aantal deelnemers groeide in korte tijd naar 400 melkveehouders. ‘Mond tot mondreclame speelde daarbij een grote rol’, vertelt Veltink. ‘Het is wel begrijpelijk dat melkveehouders enthousiast zijn. We werken met studiegroepen die een vaste begeleider hebben en vier keer per jaar bij elkaar komen. Bij iedere bijeenkomst is een andere deskundige. Dat zorgt voor meer diepgang. Zo staat bijvoorbeeld de tweede VKO-studiebijeenkomst dit jaar in het teken van het maken van een ‘Bedrijfsbodem- en waterplan’. Een specialist bezoekt het bedrijf van één deelnemer van een studiegroep en maakt zo’n plan. Het plan is gericht op een beter bodemrendement in combinatie met slim watermanagement. Denk aan maatregelen als peilgestuurde drainage, boerenstuwen, ander bodembeheer en de teelt van andere gewassen. We bespreken dit plan tijdens de studiegroepbijeenkomst, en hopen dat boeren nieuwe mogelijkheden zien voor een klimaat-robuuste bedrijfsvoering.’

Goed voor de portemonnee

Bestuurder Coster verklaart het grote enthousiasme bij melkveehouders om mee te doen ook uit het gegeven dat het verbeteren van de mineralenbenutting op het bedrijf niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor de portemonnee. ‘Maar er is meer. Binnen VKO verzamelen we veel gegevens. Die zijn onder meer te gebruiken om beleidsmakers duidelijk te maken dat we als sector al goeddeels voldoen aan de voorwaarden van de nitraatrichtlijn. Uiteindelijk willen we de overheid overtuigen dat we de ruimte moeten krijgen om net zo veel meststoffen toe te dienen als we met gewassen aan de grond onttrekken. Momenteel zijn de bemestingsnormen te krap en putten we de bodem uit. Dat is geen duurzame kringlooplandbouw.’

Deelname aan Vruchtbare Kringloop Overijssel kost € 150 per bedrijf per jaar. Aanmelden kan via site www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl of mail naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl

 

Dit artikel verscheen 27 mei in Nieuwe Oogst.