Een groep ambtenaren vanuit diverse provincies, ministerie van Landbouw, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Regiebureau POP namen een kijkje bij het innovatieve project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Op 17 november gingen zij op excursie met de unieke Waterkaravaan-bus naar het demoveld in Schalkhaar. Projectleider Elsbeth Veltink en deelnemer Geertjan Kloosterboer vertelden enthousiast over het doel en de voortgang van het VKO-project. Het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en wordt gefinancierd door POP3.

“Het is mooi om te zien wat de impact is van VKO*  op de praktijk en hoe de subsidie voor plattelandsontwikkeling (POP3) wordt ingezet om de positie van agrariërs te verbeteren”, vertelt Anita te Riet, een van de bezoekers en programmasecretaris POP3* bij de provincie Overijssel. “De ervaringen van dit project met het werken met POP3 worden, net als die van alle andere projecten die binnen dit programma worden uitgevoerd, meegenomen bij de ontwikkeling van toekomstige Europese Programma’s.”

Connectie met DAW

Regiocoördinator Jurgen Neimeijer vertelde tijdens de busreis meer over de connectie van VKO met het DAW: “VKO is in Overijssel het kennis- en bewustwordingsproject dat invulling geeft aan de DAW-doelen. Daarom is voor dit bezoek de “DAW-bus” gebruikt.” De Waterkaravaan vertrok vanaf station Deventer naar het demoveld in Schalkhaar. Het demoveld is een initiatief van Bewust Bodembeheer Salland en werkt samen met VKO. “Het demoveld is een voorbeeld van hoe demo’s worden ingezet om DAW-maatregelen uit te testen en te laten zien aan grondgebruikers en andere belangstellenden”, aldus Neimeijer.

Proeven

Op de locatie gaf Kloosterboer, VKO-deelnemer en begeleider van het demoveld,  na de presentatie over het project de bezoekers een rondleiding over het demoveld. “We hebben vier banen met verschillende teelten, van gangbaar tot biologisch, van stripteelt tot 37,5 cm mais zaaien, wel of niet spuiten, wel of niet bemesten en het toepassen van bokashi. Met de proeven willen we laten zien waar we mee bezig zijn. Zo hebben we onder meer een Veriscan laten uitvoeren, dat de exacte PH-waarde weergeeft over het gehele perceel. Uit deze nulmeting blijkt dat de pH-waarde zelfs binnen één perceel sterk varieert. Met de loonwerkers gaan we taakkaarten maken en met behulp van onder meer precisiebemesting de pH-waarde proberen gelijk te trekken. In de tijd willen we volgen wat de verschillende teelt- en bemestingsmethoden voor invloed op de bodemkwaliteit hebben”

Data

De data van de experimenten zijn beschikbaar voor onder meer de deelnemers van VKO. Zij passen dit vervolgens waar mogelijk toe op hun eigen bedrijf. Op het proefveld  was na het scheuren van grasland bijvoorbeeld geen verschil in opbrengst zichtbaar tussen maïs mét en zonder bemesting met drijfmest. Er zitten blijkbaar voldoende mineralen in de graszode. Een vraag van de bezoekers was dan ook of Kloosterboer dit op zijn eigen bedrijf ook toepast. “In de praktijk is het weerbarstiger. Ik durf het daarom zelf nog niet aan, omdat het risico te groot is. Zelf bemest ik nog een kleine hoeveelheid. Dit is een vorm van verzekering, doordat het mislukken van de maisteelt directe financiële gevolgen heeft.”

Toepassing naar eigen bedrijf

“We willen de boeren stimuleren om dit toch toe te passen op het eigen bedrijf”, vertelt Anita te Riet. “Het doel is uiteindelijk het POP3-programma zo passend mogelijk te maken en de uitvoering ervan te vereenvoudigen, zodat de boeren deze innovaties ook echt op hun bedrijf kunnen en willen toepassen.”

Doelstelling Waterkaravaan in lijn met POP3

“Het was erg leuk dat we de Waterkaravaan-bus hiervoor konden inzetten. De doelstelling van de Waterkaravaan ligt in lijn met de doelstelling van het POP-programma; het verschaffen van kennis- en informatie om natuurbewust te boeren. In dit geval goed omgaan met water- en bodembeheer. De groep was erg enthousiast en kreeg met dit bezoek een goed beeld wat er in de praktijk met POP3 gebeurt en wat er nog nodig is”, besluit Te Riet.

* Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.