Samenwerking

//Samenwerking
Samenwerking2018-02-26T11:08:51+00:00

Binnen dit project wordt samenwerking gezocht met het onderwijs, loonwerkers, gemeenten en andere projecten.

Boeren voor drinkwater

VKO werkt samen met het project ‘Boeren voor Drinkwater’. Boeren voor Drinkwater is actief in enkele van de meest kwetsbare waterwingebieden van Overijssel. Daar werken boeren, loonwerkers en adviseurs samen met het waterbedrijf aan veranderingen in de bedrijfsvoering die leiden tot schoon drinkwater en een beter bedrijfsresultaat. Beide projecten richten zich op een verbetering van de mineralenbenutting via de KringloopWijzer. Door samen te werken maken we gebruik van elkaars brede expertise over bodem, gewas, mest en vee.

Onderwijs

Bij verschillende onderdelen in het project wordt de gelegenheid geboden aan diverse (agrarische ) onderwijsinstellingen om studenten te laten participeren. Dit kan gaan om verslaglegging , verwerken van data, uitvoeren van analyses en benchmarks, stageopdrachten enz. Studenten van  AOC Oost, Groene Welle en Aeres Hogeschool Dronten zijn inmiddels betrokken. In het traject Samen Leren Ondernemen (SLO) gaan groepjes van een HAS-student met drie MAS-studenten aan de slag met een vraag van een ondernemer.

Loonwerkers

VKO wil studiegroepen met loonwerkers oprichten, waardoor een betere kennisuitwisseling plaats vindt tussen grondgebruikers en loonwerkers, zodat de bodemkwaliteit en mineralen efficiency op het boerenbedrijf verbetert.

Gemeente Tubbergen

In Vasse is een demoveld aangelegd waarop de relatie tussen verschillende bewerkings-, teelt- en bemestingsmethoden en bodem- en gewaskwaliteit op praktijkschaal gevolgd wordt. Dit wordt gedaan door verscheidene proeven, mede bedacht door VKO deelnemers in de regio. Bij het doen van de proeven wordt ook het onderwijs betrokken, zodat ook de volgende generatie kan leren van de ervaringen.

Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente is de netwerkorganisatie voor slimme oplossingen op  het gebied van een gezonde bodem en effectieve mestverwerking. Samen met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, waterschappen en gemeenten mikt het project op het zoveel mogelijk sluitend maken van de kringlopen en maakt zich sterk voor het starten van innovatieve projecten, zoals VKO, op het gebied van mineralen en bodem.

FrieslandCampina 

Naast het reguliere VKO-programma zijn in samenwerking met FrieslandCampina twee (boeren)kennisgroepen ‘Melk & Klimaat’ opgestart. De melkveehouders in deze kennisgroep richten zich op het sluiten van kringlopen en het (verder) beperken van broeikasgasemissie. De groep bestaat uit 10-12 ondernemers uit Overijssel en een adviseur. Voor deze bedrijven wordt de uitgangssituatie vastgesteld en worden bedrijfsspecifieke verbeterplannen opgesteld. Deze kennisgroepen komen vier keer bij elkaar.