Als u mee doet met Vruchtbare Kringloop Overijssel, krijgt u een uniek programma aangeboden met studiegroepbijeenkomsten, excursies en thema- en veldbijeenkomsten over o.a. bodem, optimale gewassen, CO2 en graslandverbetering.

Het jaarprogramma bestaat uit meerdere interessante bijeenkomsten: 

Studiegroepbijeenkomst KringloopWijzer
Bespreking van individuele KringloopWijzers en vergelijking met anderen. Per bedrijf wordt een plan van aanpak opgesteld en bijgehouden met maatregelen ter verbetering van de nutriënten benutting op korte en lange termijn.
Veldbijeenkomst of Studiegroepbijeenkomst bedrijfsbodem- en waterplan
Afhankelijk van hoeveelste jaars deelnemer u bent, gaat u op bedrijfsbezoek bij een van de deelnemers; de bodemanalyse staat centraal. Onder leiding van een bodemexpert worden onder andere de vegetatie, profiel, beworteling, biologische kwaliteit, bodemleven en chemische kwaliteit beoordeeld. Deze beoordeling wordt gecombineerd met het beschikbare teeltplan, bemestingsplan, beweidingsplan, bodemanalyses, mestanalyses, (berekende) opbrengst en de KringloopWijzer. Of u bespreekt een bedrijfsbodem- en waterplan die voor een van de groepsdeelnemers wordt opgesteld. Het plan wordt (in combinatie met een veldbezoek) besproken met de studiegroep. Deelnemers krijgen handvatten voor toepassing in de eigen bedrijfsvoering.
Studiegroepbijeenkomst Economie
Economische resultaten, in relatie tot maatregelen om de resultaten van de KringloopWijzer te verbeteren, worden besproken. Als maatregelen goed zijn om de kringloop te sluiten, zijn ze dan ook goed voor de portemonnee?
Keuzebijeenkomst
Op welk onderwerp wilt u dieper ingaan? U kunt kiezen uit thema’s als mestverdeling, structuurverbetering, bodemanalyses, mesttoediening, organische stof in de bodem, bodemverdichting, duurzaam vee, organische stof in de bodem, bodemverdichting, bodemleven.
Regiobijeenkomst
Ieder jaar organiseren we een regionale bijeenkomst waarin we terugkijken op de resultaten van het afgelopen jaar, verdieping bieden op interessante thema’s en vooruitkijken naar het komende jaar.

 

Naast het reguliere programma kunt u als deelnemer uw voordeel doen met het volgende:

Bij elke deelnemer wordt in het najaar van een maisperceel het nitraatgehalte in het bovenste grondwater gemeten.
Er worden meerdere demo’s aangelegd met verschillende objecten qua grondbewerking, teelt, bemesting; bemonstering en analyse van gewas en bodem.
U kunt met uw studiegroep deelnemen aan excursies of expertbijeenkomsten rond de demovelden.